แสวงหาเกษตรกรในการปลูกข้าวโพด

ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าเขตในพื้นที่เป้าหมายกำลังร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อแสวงหาเกษตรกรในการปลูกข้าวโพด แต่ละจังหวัดมี “ศูนย์สงคราม” ของตัวเองเพื่อดูโครงการนี้ด้วย เจ้าหน้าที่จะถูกส่งไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อแจ้งให้ชาวนาทราบเกี่ยวกับโครงการและผลประโยชน์ของตน เจ้าหน้าที่ของทีมอื่น ๆ จะประสานงานกับบริษัทเอกชนในพื้นที่

และศูนย์กลางเพื่อสร้างจุดซื้อสินค้าและจัดทำเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อสินค้าและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสแก่เกษตรกรเขากล่าว เลขาธิการถาวรกระทรวงเกษตรและกรรมการที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายให้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผนดังกล่าวนายกฤษฎากล่าว